Adatkezelési tájékoztató regisztráció során történő adatkezelésről


BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  

a helyi autóbuszjárat, az ún. ViaBusz szolgáltatással összefüggő internetes regisztráció során történő adatkezelésekről

 


Biatorbágy Város Önkormányzata a helyi autóbuszjárat, az ún. ViaBusz üzemeltetéséhez kapcsolódóan a https://viabusz.biatorbagy.hu címen komplex honlapot (a továbbiakban: honlap) üzemeltet, melyen keresztül a helyi autóbuszjáratról szóló információk mellett elektronikus jegyvásárlás is lehetséges. Az elektronikus úton történő jegyvásárláshoz a honlapon elvégeztt regisztráció szükséges. A honlapon az elektronikus úton történő jegyvásárlás érdekében regisztráló természetes személyek, illetve jogi személyek természetes személy képviselői (a továbbiakban együttesen: Érintettek) személyes adatainak kezelése tekintetében Biatorbágy Város Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül.

 

A fentiekre figyelemmel Adatkezelő az Érintettek részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban a következő tájékoztatást adja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

 

Az adatkezelési tájékoztatóban található legfontosabb információkat táblázatos formában az utolsó oldalon foglaltuk össze.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásának módjára vonatkozóan a
VI. pontban találhat információkat.

 

I. Az Adatkezelő

 

Név:                            Biatorbágy Város Önkormányzata

Képviseli:                    Tarjáni István János polgármester

Székhely:                    2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telefon:                      +36 (23) 310 174

E-mail:                        hivatal@biatorbagy.hu

Weboldal:                   www.biatorbagy.hu

 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

név: Perfectus Consilium Kft.

elérhetőség: adatvedelem@biatorbagy.hu

 

II. Az Adatkezelő elérhetősége

 

Adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

-       Ügyfélfogadási időben személyesen, előre egyeztetett időpontban, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. szám alatt, hétfőn: 13.00-18.00 óra; szerdán 08.00-12.00 és 13.00- 16.00 óra, pénteken 08.00-12.00 óra közötti időben.

-       Elektronikus elérhetőséggel a hivatal@biatorbagy.hu e-mail címen, illetve az e-Papír szolgáltatással, mely az epapir.gov.hu címen elérhető el.

-       Postai úton a 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a szám alatti címen.

-       Telefonos úton az alábbi elérhetőségen: +36 (23) 310 174

 

III. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő biztosítsa az Érintettek számára a ViaBusz szolgáltatásra történő elektronikus jegyvásárlás lehetőségét, ezzel kapcsolatosan pedig lehetővé tegye:

-    az Érintettet azonosítását;

-    az elektronikus jegyvásárlás dokumentálását;

-    az elektronikus jegyek kiállítását és az Érintett rendelkezésére bocsátását;

-    a vásárlással összefüggő számlázási műveletek elvégzését.

 

IV. A kezelt adatok köre

 

Adatkezelő annak érdekében, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában foglalt célokat teljesítse az Érintettek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

-       az Érintett által választott felhasználónév és az abban esetlegesen megjelenő személyes adatok;

-       az Érintett e-mail címe és az abban esetlegesen megjelenő személyes adatok;

-       az Érintett által választott jelszó;

-       az Érintett személyazonosító okmányának első négy karaktere;

-       az Érintett teljes neve;

-       az Érintett által megadott számlázási cím;

-       az Érintettel kapcsolatba hozható jogi személy megnevezése és számlázási adatai;

-       az Érintett által lebonyolított online bankkártyás fizetéshez kapcsolódó pénzügyi adatok.

 

A fentiekben meghatározott személyes adatokat Adatkezelő közvetlenül az Érintettől szerzi be, azokat a regisztráció során az Érintett szolgáltatja az Adatkezelő részére.

 

V. Az adatkezelés jogalapja

 

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) albekezdésének a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás, melyet az Érintett az adatkezelés megkezdését megelőzően, a regisztrációs felületen (https://viabusz.biatorbagy.hu/Regisztracio) történő regisztráció során a regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével adhat meg.

 

Az adatkezeléssel összefüggésben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény is irányadó rendelkezéseket rögzít.

 

Az érintetti hozzájárulás megfelel a GDPR (32) és (42)-(43) preambulumbekezdéseiben, 4. cikkének 11. pontjában, valamint 7. cikkében meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy:

-    az Érintett személyes adatait az elektronikus felületen önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, a regisztráció nem kötelező, az Érintett a jegyvásárlást más, regisztrációt nem igénylő módokon (automatából történő vásárlás, értékesítési ponton történő vásárlás) is elvégezheti;

-    az Érintett a regisztrációs űrlapon elhelyezett jelölőnégyzet kijelölésével személyes adatainak kezeléséhez konkrétan és kifejezetten hozzájárul;

-    az Érintett hozzájárulásának megadásáról a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően dönthet;

-    az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Az adatkezelés jogalapja a számlázással összefüggő személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) albekezdés c) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169. §-aiban foglaltaknak megfelelően és időtartamig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77-78. §- ai szerint az utolsó számla kibocsátását követően 8 évig köteles megőrizni.

 

VI. Adatkezelés időtartama

 

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig, jelen esetben a regisztráció törlését követő 30 napig őrzi meg.

Ez alól kivételt jelent a számlázással összefüggő személyes adatok köre, melyek megőrzési ideje a jogszabályi előírások alapján kötelezően 8 év.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonására irányuló nyilatkozatát az Érintett bármikor jogosult benyújtani az Adatkezelőhöz az alábbi módokon:

-       a regisztráció törlésével;

-       az Adatkezelő hivatal@biatorbagy.hu email címére küldött elektronikus levélben;

-       E-papír szolgáltatás igényebe vételével küldött küldemény útján;

-       illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tett bejelentés, vagy a székhelyre küldött postai küldemény útján.

 

A hozzájárulás visszavonására vonatkozóan tartalmi vagy formai követelményt az Adatkezelő nem támaszt, azonban a nyilatkozatnak alkalmasnak kell lennie az Érintett egyértelmű azonosítására, így minimálisan tartalmaznia kell az Érintett e-mail címét és az általa választott felhasználói nevet. A hozzájárulás visszavonása az Érintett által létrehozott regisztrációs fiókot is törli.

 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

A fentiekben meghatározott megőrzési időtartamok elteltével Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok selejtezés útján történő törléséről, melyet a papír alapon tárolt adatok esetében megsemmisítéssel, az elektronikus formában tárolt adatok esetében a helyreállítás lehetősége nélküli törléssel valósít meg.

 

A hozzájárulás visszavonása esetén nem merül fel annak akadálya, hogy a regisztrációt az Érintett elvégezze és az azzal nyújtott szolgáltatásokat a későbbiekben ismételten igénybe vegye, de az az adatkezeléshez történő hozzájárulás újbóli megadásához kötött.

 

VII. Adattovábbítás, címzettek

 

A regisztrációt biztosító https://viabusz.biatorbagy.hu/ weboldal működtetése, karbantartása kapcsán adatfeldolgozóként a Luna Lux Design Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 34.) működik közre.

 

A ViaBusz szolgáltatás megszervezésével és felügyeletével kapcsolatosan Adatkezelő munkaszervezeteként a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal (székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.) működik közre.

 

Amennyiben az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozatát az Érintett az Adatkezelőhöz az alábbi platformokon juttattja el, úgy az abból fakadó ügyviteli feladatok teljesítésével az alábbi címzettek is szükségszerűen közreműködnek az adatkezelésben:

 

-    az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén a válaszküldeményen szereplő kézbesítési adatok tekintetében a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) címzettnek minősül;

-    az érintetti hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat ePapír szolgáltatással megküldése esetén a válaszküldemény Ügyfélkapu tárhelyre történő eljuttatása során a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) működik közre.

 

Az online jegyvásárlás lebonyolítása érdekében Adatkezelő pénzforgalmi szolgáltató bevonásával, a honlapon keresztül elérhető, internet alapú elektronikus fizetési lehetőséget (a továbbiakban: bankkártyás fizetés) biztosít az Érintettek számára. A bankkártyás fizetésre vonatkozó iparági szabványok szerinti adatbiztonsági feltételeinek biztosításáért a mindenkori pénzforgalmi szolgáltató felel.

 

A bankkártyás fizetés igénybevétele esetén a tranzakció azonosításához Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait továbbítja a pénzforgalmi szolgáltató részére:

 

-    tranzakció összege;

-    tranzakció pénzneme;

-    az Érintett IP címe;

-    a tranzakció tömör leírása.

 

Az Érintett által megadott adatok a tranzakció azonosítása érdekében biztonságos elektronikus csatornán a pénzforgalmi szolgáltatóhoz kerülnek továbbításra. A pénzforgalmi szolgáltató birtokába került személyes adatok kezelésével kapcsolatban a pénzforgalmi szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak az irányadók, mely dokumentum elérhető a https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/adatvedelmi_tajekoztato.html weboldalon.

 

Az adatok megadását követően az Érintett átlép a pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett weboldalra. Az ezen weboldalon az Érintett által megadott, bankkártyás fizetéshez szükséges személyes adatok tekintetében az Adatkezelő adatfeldolgozást, adatgyűjtést, egyéb adatkezelési tevékenységet nem végez, ezen személyes adatokhoz nem fér hozzá.

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelése vonatkozásában további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén Adatkezelő az adatfeldolgozás tényéről az Érintettet tájékoztatja.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt személyes adatok megismerésére bírósági, ügyészségi, a bűnüldözési és a büntetés-végrehajtás szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, az adóhatóság is jogosult. Részükre, írásos megkeresés alapján (megfelelő jogalap esetén), az általuk folytatott eljárásban történő hivatalos felhasználás végett az Adatkezelő köteles a kért adatokat továbbítani, rendelkezésre bocsátani.

 

Adatkezelő a személyes adatokat a fentieken túl harmadik személy címzett részére nem továbbítja, különös tekintettel a harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra.

 

VIII. Az adatok kezelésének módja

 

A regisztráció létrehozása, illetve a felhasználói fiók Érintett által történő törlése ugyan automatikusan történik, azonban a tevékenység jellegéből fakadóan automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

 

Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatokhoz az Adatkezelő által csak ezen feladat teljesítésével megbízott, és jogosultsággal rendelkező munkatársai férjenek hozzá.

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A papír alapon (nyilvántartás) tárolt személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén zárható irodabútorokban és irattári helyiségben, az elektronikus adatokat az Adatkezelő a megfelelő jogosultságkezeléssel ellátott tárhellyel rendelkező, saját tulajdonú szerverén tárolja.

 

IX. Nyilvánosságra hozatal

 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

 

X. Tájékoztatás az adatkezelés elmaradásának következményeiről

 

Amennyiben az Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában meghatározott személyes adatokat nem szolgáltatja az Adatkezelő részére, úgy az Érintett nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött elektronikus jegyvásárlás lehetőségét. Az Érintett ugyanakkor a személyes adatok kezelése nélkül is vásárolhat jegyet a kihelyezett automatákból, illetve az értékesítő pontokon.

 

XI. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben

 

XI.1. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

(A számlázáshoz kapcsolódó személyes adatok tekintetében nem érvényesíthető!)

 

Az Érintett jogosult bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az Érintett személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat az Adatkezelő nem tud számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az Adatkezelő erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást. Érintett ezen jogának gyakorlása nem érinti az Adatkezelő által más jogalap alapján kezelt személyes adatok további kezelését.

 

XI.2. Az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való joga (GDPR 13-14. cikk)

(Valamennyi személyes adat tekintetében érvényesíthető!)

 

Amennyiben a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatja az Érintettet az Adatkezelőre vonatkozó alapvető információkról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az esetleges adattovábbítási műveletekről. Adatkezelő ezen felül köteles az Érintettet az adatai kezelésére vonatkozó kiegészítő információkról is tájékoztatni, így többek között az adattárolás időtartamáról, az Érintettet megillető jogokról, valamint a hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról. Adatkezelő az Érintett előzetes tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával, valamint az Érintett részére az adatkezelési művelet megkezdése előtt történő megismerésének lehetőségével biztosítja.

XI.3. A hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

(Valamennyi személyes adat tekintetében érvényesíthető!)

 

Az Érintett jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, továbbá az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogszerűen végzi-e.

 

XI.4. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

(Valamennyi személyes adat tekintetében érvényesíthető!)

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérni. E jog értelmében az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt hiányos vagy pontatlan személyes adatainak helyesbítésére azzal, hogy ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükségessé válik.

 

XI.5. A törléshez – elfeledtetéshez – való jog (GDPR 17. cikk)

(A számlázáshoz kapcsolódó személyes adatok tekintetében nem érvényesíthető!)

 

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. E jog gyakorlása feljogosítja az Érintettet arra, hogy kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelésére nincs megfelelő ok. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatainak törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a magyar jog alapján az Adatkezelő köteles az Érintett személyes adatait törölni. Adatkezelő ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatni köteles.

 

XI.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

(Valamennyi személyes adat tekintetében érvényesíthető!)

 

Az Érintett jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben az Adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az Érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri. Az adatkezelés korlátozásához való jog megilleti továbbá az Érintettet abban az esetben is, amikor vitatja az Adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

 

XII. Jogorvoslati lehetőségek:

 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

 

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére vagy a válaszadásra nyitva álló egy hónapos határidő eredménytelen eltelte esetén sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

Biatorbágy, 2022 november 18.

 

 

                                                                                                Tarjáni István János

                                                                                                       polgármester


 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információk

 

Ki kezeli az adatait?

 

Biatorbágy Város Önkormányzata

Hol érhet el bennünket?

 

Személyesen és postán székhelyünkön, illetve számos elektronikus csatornán. Ezeket részletesen a II. pontban írtuk le.

Milyen adatait kezeljük?

 

Az Önre vonatkozó lehető legkevesebb adatot kezeljük, ezeket részletesen a IV. pontban írtuk le.

Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

 

Az Ön által megadott adatokat, a regisztráció törlését követő 30 napig vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, ezt követően pedig haladéktalanul töröljük.

 

Honnan szerezzük be az adatait?

 

Azokat Ön adja meg részünkre akkor, amikor regisztrál a honlapon.  

Miért kezeljük az adatait?

 

Azért, hogy biztosítani tudjuk Ön részére az elektronikus jegyvásárlás lehetőségét és a megvásárolt jegyekről számlát állíthassunk ki Önnek.

Mi hatalmaz fel bennünket arra, hogy kezeljük az adatait?

 

Két körülmény:

1.) Az a körülmény, hogy hozzájárulását adta adatainak kezelése tekintetében.

2.) Az a körülmény, hogy az adatainak kezelésére jogszabály kötelez minket.

Kinek továbbítjuk az Ön adatait?

 

Azon szervezeteknek, melyek részt vesznek a holnap működésének és a szolgáltatás zavartalanságának biztosításában. Ezen szervezetekről részletesen a VII. pontban írtunk.

Milyen jogok illetik meg Önt?

 

Számos jog illeti meg személyes adatai védelmével összefüggésben. Ezeket részletesen a XI. pontban írtuk le.

Ezen érintetti jogok közül a legfontosabb, hogy Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Arról, hogy ezt hogyan teheti meg, a VI. pontban talál bővebb információkat.
Letöltés PDF formátumban